תנאי שימוש

י. אלקובי אופנה בע”מ, מספר ח.פ. 514935006 אשר כתובתה שמואל הנגיד 26, רעננה, ישראל.  (להלן: “החברה”, או “אנחנו”)

מספקת חנות מקוונת באתר זה (להלן: “השירותים” ו-“האתר”). תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי שימוש”) מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר ובשירותים. “המשתמש”, “הצרכן” או “אתה” הינו המשתמש באתר.

הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות המפורסמת בכתובת  (להלן: “מדיניות הפרטיות”), כלשונם ובמלואם.

המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. הנך מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור והנך אחראי לקריאת תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר שינוי או עדכון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים או המעודכנים.

הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

שימוש באתר

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו עבור כל שימוש מסחרי.

השימוש בשירותים והגישה לאתר ו/או לשירותים, בטלים ומבוטלים, ככל ששימוש או גישה אלו אסורים על פי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. על ידי השימוש באתר, ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אישרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירותים ו/או באתר; (ב) כל מידע אשר נמסר לחברה הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ג) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ד) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; וכן (ה) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי וכל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

אפשרויות תשלום

התנאים המפורטים בסעיף זה, חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים, בעבור המוצרים ו/או השירותים. אתה רשאי לבצע רכישות באתר אם הנך בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוס לביצוע הרכישה). מחירי המוצרים ו/או השירותים הינם כפי שמופיעים באתר בעת ביצוע התשלום. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. אנו רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדית, להוסיף או לגרוע מאמצעי התשלום המעודכנים באתר, ולגבות תשלומים בגין אי הופעה/אי שימוש בשירותים או המוצרים שהוזמנו. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירותים או המוצרים שלנו.

כל תשלום שיתבצע באתר, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, ובין שבכל אמצעי תשלום אחר לרבות כרטיסי מתנה, שוברים ועוד, יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה ולמדיניות מנפיק אמצעי התשלום. נא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם שימוש בשירותי התשלומים והסליקה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

אופן ביטול עסקה

עסקאות שבוצעו באמצעות האתר:

הצרכן רשאי לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. במקרה של ביטול עסקה כאמור, יקבל הצרכן את מלוא סכום העסקה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. צרכן אשר ביטל עסקה כאמור בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, עקב אי אספקת המוצר או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק, יקבל חזרה את מלוא הסכום ששולם עבור העסקה.

ביטול עסקאות שבוצעו באתר על ידי אוכלוסיות מיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש):

בעסקה שבוצעה באתר ונערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בין האתר לצרכן (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר.

לצורך ביטול כאמור הצרכן יציג לאתר את המסמכ/ים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, כגון:

  • תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  • תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
  • תעודה המנויה בתוספת לחוק הגנת הצרכן.

לצורך סעיף זה:

“אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;

“אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;

“עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

ביטול עסקה לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן אין אפשרות לבטל עסקאות ולהחזיר או להחליף מוצרים.

“ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981”

תוכלו לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:

https://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

https://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

מגבלות שימוש

אלא אם ייקבע בתנאי שימוש אלו במפורש, המשתמשים, ואו מי מטעמם, אינם רשאים לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה חוזרת, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר; (ה) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ו) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

קניין רוחני

האתר ו/או השירותים בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. אלא אם הותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר ו/או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ובעת השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלן: “המידע”). אנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תעודכן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר ו/או בשירותים מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי השימוש. האתר לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות האתר ו/או השירותים, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) ביחס לדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, התוכן ו/או השירותים; (ב) שהאתר, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; (ג) ביחס לזמינות, הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר ו/או בשירותים.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהאתר או ביחס לשירותים המוצעים.

החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים או בגין שימוש מפר, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או ספקים ו/או ספקי שירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לא.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בגין שימוש מפר או בכל הקשור אליהם. בכל מקרה, החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר בתקופה של שלושה חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר ו/או בגין השירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר ו/או בשירותים או מכל תוכן המועלה לאתר או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות החברה בהתאם לתנאי שימוש אלה, תהא כפופה לכל דין.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאי השימוש על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, משימוש מפר, או ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או תקנות.

הוראות כלליות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך דואר רשום לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בדואר רשום תחשבנה כאלו שהתקבלו בהתאם לאישור המסירה.

תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל יחסי שליחות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה.

החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי השימוש, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.

במידה שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא.

סמכות שיפוט

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בתל אביב ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד

תנאי מכירה

נא לקרוא את תנאי המכירה הבאים לפני ההזמנה באתר

מה המסמך הזה? למה הוא חשוב?

תנאי השימוש והמכירה הללו (“תנאי מכירה”) מסדירים את רכישת המוצרים שאנו מקדמים ומוכרים באתר זה (“מוצרים”) ואת משלוח המוצרים במדינות שאליהן אנחנו מספקים.

בזמן הרכישה באתר, נבקש מכם לאשר את הסכמתכם לתנאי המכירה הללו. אם אישרתם, נכרת בינינו חוזה, בכפוף לתנאי המכירה הללו. לכן חשוב לקרוא את תנאי המכירה בתשומת לב לפני הזמנת מוצרים באתר (“הזמנה”).

אם דרוש לכם מידע נוסף, הוא נמצא בדף שאלות נפוצות. אפשר גם ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו כפי שמצוין בדף צור קשר.

האם תיאורי המוצרים והמחירים הנם מושלמים?

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמידע על המוצרים יהיה מדויק ומעודכן. אך איננו מבטיחים שלא יהיו טעויות בתיאור ו/או בתמחור של המוצרים, או שהמוצרים יהיו תמיד זמינים בשעת ההזמנה.

בנוסף, הצבעים שיופיעו על המסך תלויים במחשב שלכם ובהגדרותיו, לכן איננו יכולים להבטיח שהמחשב יציג את הצבעים בצורה מדויקת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המידע על אודות המוצרים המוצגים באתר שלנו, כולל מחירים, תיאור וזמינות. אך השינויים הללו לא ישפיעו על הזמנות שכבר קיבלתם עליהן אישור קבלת הזמנה בדוא”ל (ראו להלן).

איך אני קונה באתר?

כאן נתאר את כל השלבים הנחוצים לרכישה (במונחים משפטיים, לכריתת חוזה רכישה) באתר שלנו.

שלב 1: הזמנה

כדי להשלים רכישה, עליכם להזמין תחילה את המוצרים. אחר כך אנחנו צריכים לאשר את ההזמנה.

כדי לערוך הזמנה, גילכם צריך להיות 18 ומעלה. כדי לערוך הזמנה, עליכם לבחור את המוצרים באתר, לבחור את שיטת המשלוח המועדפת ושירותים נוספים.

שלב 2: אנחנו מאשרים את קבלת ההזמנה

כשאתם מזמינים דרך האתר, אתם מקבלים דוא”ל אוטומטי המאשר את קבלת ההזמנה (“דוא”ל קבלת הזמנה”). הדוא”ל על קבלת ההזמנה מכיל את הפרטים המלאים של ההזמנה שלכם (למשל, מספר הזמנה, מידע על המוצרים, מחירים, כתובת המשלוח שלכם, עלות המשלוח ועוד).

שלב 3: אנו מאשרים שהמוצרים נשלחו – החוזה הושלם!

לאחר קבלת ההזמנה, אנחנו שולחים לכם דוא”ל שמאשר שכל המוצרים, או חלקם, נשלחו (“דוא”ל אישור משלוח”).

כשתקבלו את אישור המשלוח בדוא”ל, זה אומר שאישרנו סופית את הזמנתכם ושחוזה הרכישה בינינו הושלם בנוגע למוצרים שנשלחו. חוזה כזה מורכב מהפריטים הבאים: ההזמנה שלכם; דוא”ל קבלת ההזמנה ודוא”ל אישור המשלוח; תנאי המכירה החלים באותה עת. לא יחולו עליו שום תנאים אחרים.

אישור המשלוח שקיבלתם בדוא”ל יכיל העתק בלתי ניתן לשינוי של גרסת תנאי המכירה שהיתה בתוקף בזמן שחוזה הרכישה הושלם, לעיונכם בעתיד.

מתי לא מאשרים הזמנות?

אמנם אנו עושים כמיטב יכולתנו לאשר הזמנות, אך במקרים מסוימים אנו עשויים לסרב. למשל, אם:

  1. מסרתם לנו מידע חסר, לא מדויק או לא נכון לגבי זהותכם, גילכם, פרטי התשלום שלכם, פרטי החיוב, הכתובת למשלוח;
  2. גילינו שחלה טעות באתר בנוגע למוצרים שהזמנתם, למשל ביחס למחיר או לתיאור שהוצג;
  3. לצערנו, המוצרים שהזמנתם אזלו מהמלאי או לא זמינים יותר;
  4. יש לנו סיבה לחשוב שאתם מתכוונים למכור את המוצרים מחדש.

אם לא נוכל לאשר את הזמנתכם, ניצור איתכם קשר בדוא״ל בהקדם האפשרי, אבל בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום מיום ההזמנה. אם לא נוכל לאשר את הזמנתכם מפני שהמוצרים כבר לא זמינים, או בגלל טעות במחיר ו/או במידע אחר באתר שלנו, נחזיר לכם כל סכום שכבר חויבתם בו עבור המוצרים.

במקרה שבחרתם בשיטת תשלום אלטרנטיבית, ייתכן שבאופן חריג כבר גבינו את התשלום לפני שגילינו שהמוצרים אינם זמינים. במקרה זה, ניצור איתכם קשר מיידי ונחזיר לכם את מלוא הסכום.

איך אשלם על המוצרים?

אנחנו מקבלים כמה אמצעי תשלום על רכישה באתר. בתנאי התשלום שלנו תמצאו פרטים ממצים

מתי ישלחו לי את המוצרים? איך אעקוב אחר מצב ההזמנה שלי?

אנו מציעים מגוון אפשרויות משלוח. תוכלו לבחור באפשרות המתאימה ביותר עבורכם. ייתכן שאפשרויות משלוח שונות יהיו כרוכות בתנאים ספציפיים וחיובי משלוח שונים. בתנאי המשלוח שלנו תמצאו פרטים ממצים.

אפשר לעקוב אחר המשלוח באמצעות לחיצה על הקישור “עקוב אחר ההזמנה שלי” באישור המשלוח שנשלח אליכם בדוא״לֹ. שימו לב כי לחיצה על הקישור תעביר אתכם לאתר חברת השליחויות, שלא אנחנו מנהלים אותו.

מהי האחריות של האתר אם משהו משתבש ברכישה או במוצר?

האחריות שלנו לנזקים שנגרמו בגלל רשלנות קלה, בלי קשר לעילה המשפטית שלהם, מוגבלת כמפורט להלן: (i) החבות שלנו מגיעה לסכום הנזקים הצפויים האופיינים לסוג חוזה זה עקב הפרת התחייבויות חוזיות יסודיות; (ii) לא נהיה אחראים עקב הפרה ברשלנות קלה של חובת זהירות אחרת החלה במקרה זה.

מגבלות האחריות לעיל לא יחולו על חבות המוטלת על פי חוק וחבות על נזקי גוף שנגרמו באשם. בנוסף, מגבלות אלה על אחריות, ההוראות דלעיל יחולו בהתאם לאחריותנו להוצאות סרק.

בכל מקרה, עליכם לנקוט באמצעים הולמים על מנת למנוע ולהקטין נזקים.

שימו לב גם שלא נישא באחריות לעיכובים או לאי ביצוע התחייבותנו במסגרת תנאי המכירה הללו אם העיכוב או אי הביצוע נגרם בנסיבות שמעבר לשליטתנו הסבירה, כולל, למשל, אסונות טבע, מלחמה או מרי אזרחי, שביתות, התערבות ממשלתית, מחדלי הספק(ים) שלנו, מחדלים שלכם במסירת מידע מדויק או בעמידה בתשלום. נודיע לכם על כל אירוע בלתי צפוי כזה בהקדם האפשרי לאחר התרחשותו ונעשה כמיטב יכולתנו להקטין את השפעתו על הביצועים שלנו ככל האפשר באופן סביר. במקרה שההפרעה תימשך למעלה משבועיים, תורשו לבטל את ההזמנה ולקבל החזר.

שום דבר מהאמור בתנאי המכירה לא ישפיע על זכויותיכם החוקיות כלקוחות, כגון זכותכם לבטל עסקה או זכותכם לאחריות בחינם למוצרים פגומים כאמור לעיל.

האם האתר אוסף ומעבד את הנתונים האישיים שלי? למה? כיצד?

כשאתם מזמינים מוצר, אתם מסכימים לאחסון, עיבוד ושימוש בנתונים האישיים שלכם לצורך טיפול בהזמנתכם. אנו מעבדים את הנתונים שלכם בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.